Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog April 2010 (12 / 18)