Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog April 2010 (13 / 18)