Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog November 2010 (56 / 56)