List of Artists → Peter (Petrus) Winter

Peter (Petrus) Winter


Augsburger Goldschmied, Sohn des Goldschmieds Casper I Winter. W. wurde um 1651 Meister. Mus.: Augsburg (Städtische Kunstsammlung), München (Residenz, Silberkammer). Lit.: Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede, Nr. 1573.

A parcel-gild silver beaker

Peter (Petrus) Winter (Augsburg 1651 - Augsburg 1702)

A parcel-gild silver beaker


Proceeds € 3.700,00| Auction: April 2015 Asiatika (04/2015)

More information

A Baroque tureen

Peter (Petrus) Winter (Augsburg 1651 - Augsburg 1702)

A Baroque tureen


Proceeds € 1.700,00| Auction: November 2011 (11/2011)

More information

A Baroque tureen

Peter (Petrus) Winter (Augsburg 1651 - Augsburg 1702)

A Baroque tureen


Proceeds € 1.700,00| Auction: November 2011 (11/2011)

More information