Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog Mai 2014 (3 / 54)


Bronze-Figur 'Buddha Shakyamuni'

Lot-Nr. 41

Ergebnis : 2.500,00 €

Mehr Informationen

Bronze-Buddha 'Shakyamnuni'

Lot-Nr. 45

Ergebnis : 1.200,00 €

Mehr Informationen

Bronze-Spiegel mit Fabeltieren

Lot-Nr. 51

Ergebnis : 1.200,00 €

Mehr Informationen

Rituelles Bronze-Gefäß 'DING'

Lot-Nr. 56

Ergebnis : 4.100,00 €

Mehr Informationen

Bronze-Vase 'HU'

Lot-Nr. 57

Ergebnis : 5.900,00 €

Mehr Informationen

Satz von 4 Deckeldosen

Lot-Nr. 58

Ergebnis : 800,00 €

Mehr Informationen