Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog November 2010 (14 / 24)


Saphir-Armband

Saphir-Armband

Lot-Nr. 555 | Ergebnis : 7.400,00 €

Mehr Informationen

Saphir-Ring

Saphir-Ring

Lot-Nr. 556 | Ergebnis : 8.700,00 €

Mehr Informationen

Paar Südseeperlen-Ohrhänger

Paar Südseeperlen-Ohrhänger

Lot-Nr. 557 | Ergebnis : 2.700,00 €

Mehr Informationen

Saphir-Ring

Saphir-Ring

Lot-Nr. 559 | Ergebnis : 1.000,00 €

Mehr Informationen

Gelber Saphir-Ring

Gelber Saphir-Ring

Lot-Nr. 560 | Ergebnis : 2.500,00 €

Mehr Informationen

Paar Rubin-Ohrringe

Paar Rubin-Ohrringe

Lot-Nr. 562 | Ergebnis : 3.300,00 €

Mehr Informationen

Paar Rubin-Brillant-Ohrhänger

Paar Rubin-Brillant-Ohrhänger

Lot-Nr. 563 | Ergebnis : 3.000,00 €

Mehr Informationen

Rubin-Ring

Rubin-Ring

Lot-Nr. 564 | Ergebnis : 4.200,00 €

Mehr Informationen

Rubin-Ring

Rubin-Ring

Lot-Nr. 566 | Ergebnis : 3.100,00 €

Mehr Informationen

Memoire-Ring

Memoire-Ring

Lot-Nr. 572 | Ergebnis : 4.000,00 €

Mehr Informationen

Memoire-Ring

Memoire-Ring

Lot-Nr. 573 | Ergebnis : 600,00 €

Mehr Informationen

Amethyst-Ring

Amethyst-Ring

Lot-Nr. 593 | Ergebnis : 900,00 €

Mehr Informationen

Citrin-Ring

Citrin-Ring

Lot-Nr. 594 | Ergebnis : 900,00 €

Mehr Informationen

Citrin-Ring

Citrin-Ring

Lot-Nr. 596 | Ergebnis : 600,00 €

Mehr Informationen

Citrin-Ring

Citrin-Ring

Lot-Nr. 597 | Ergebnis : 900,00 €

Mehr Informationen

Kunzit-Ring

Kunzit-Ring

Lot-Nr. 599 | Ergebnis : 1.100,00 €

Mehr Informationen

Amethyst-Anhänger

Amethyst-Anhänger

Lot-Nr. 606 | Ergebnis : 1.600,00 €

Mehr Informationen

Smaragd-Collier

Smaragd-Collier

Lot-Nr. 607 | Ergebnis : 800,00 €

Mehr Informationen

Opal-Brosche-Anhänger

Opal-Brosche-Anhänger

Lot-Nr. 622 | Ergebnis : 400,00 €

Mehr Informationen

Opal-Ohrringe

Opal-Ohrringe

Lot-Nr. 623 | Ergebnis : 500,00 €

Mehr Informationen

Paar Smaragd-Ohrhänger

Paar Smaragd-Ohrhänger

Lot-Nr. 624 | Ergebnis : 600,00 €

Mehr Informationen

Amethyst-Anhänger

Amethyst-Anhänger

Lot-Nr. 627 | Ergebnis : 600,00 €

Mehr Informationen

Amethyst-Ring

Amethyst-Ring

Lot-Nr. 628 | Ergebnis : 600,00 €

Mehr Informationen

Citrin-Ring

Citrin-Ring

Lot-Nr. 630 | Ergebnis : 300,00 €

Mehr Informationen